Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Małopolski Konkurs Geograficzny

dla gimnazjalistów w roku szkolnym 2018/2019

 W bieżący roku szkolnym uczniowie naszej szkoły wzięli udział  w Małopolskim Konkursie Geograficznym  dla gimnazjalistów. Tematem tegorocznych zmagań są Współczesne zmiany polskiej i światowej gospodarki. Celem konkursu  jest rozwijanie u uczniów zainteresowania geografią i myślenia geograficznego, doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej, identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów,  rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów,  zachęcanie uczniów do samokształcenia,  zachęcanie uczniów do obserwacji i uczestnictwa w otaczających go procesach, w tym społeczno-gospodarczych,  doskonalenie umiejętności m.in. wyszukiwania, selekcjonowania i analizy informacji oraz danych statystycznych; porównywanie, uogólnianie, wnioskowanie; myślenie przyczynowo-skutkowe.

W etapie szkolny, który odbył się 26 października 2018 roku , wzięło udział  3 uczniów z klas  trzecich gimnazjum. Na etapie szkolnym obowiązywały zagadnienia:

 1. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą;

 2. Położenie i środowisko przyrodnicze Polski;

 3. Wybrane zagadnienia geografii gospodarczej Polski;

4. Sąsiedzi Polski – zróżnicowanie geograficzne, przemiany;

5. Europa. Relacje przyroda – człowiek – gospodarka;

6. Wybrane regiony świata. Relacje przyroda – człowiek – gospodarka. oraz

rozszerzenie w zakresie:

 7. Zróżnicowanie i zmiany w gospodarce Polski i świata.

 a) zróżnicowanie PKB/mieszk., HDI oraz struktura pracujących oraz wartości dodanej

brutto na świecie;

 b) różnice w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i świata – przyczyny

i skutki, stan współczesny;

c) zmiany roli podstawowych czynników lokalizacji przemysłu, w tym przemysłów

zaawansowanych technologii;

d) zróżnicowanie i zmiany znaczenia tradycyjnych oraz rola nowoczesnych  przemysłów w Polsce i na świecie;

e) okręgi przemysłowe w Polsce i na świecie, w tym ośrodki przemysłu high-tech. Etap rejonowy: Zakres etapu

szkolnego oraz w zakresie

Uczniowie uzyskali bardzo wysokie wyniki: 85%, i 2 prace 93%. Dwoje uczniów  tj.  Kacper  Kamiński klasa IIIB  i Aleksandra Dziuban – klasa IIIA zakwalifikowali się do etapu rejonowego.

Etap szkolny odbył się  11 grudnia 2018 roku Na tym etapie obowiązywał zakres etapu szkolnego oraz w zakresie zmian polskiej i światowej gospodarki:  współczesne zróżnicowanie i zmiany w zakresie środków transportu oraz sieci transportowej ze szczególnym uwzględnieniem:

a) zróżnicowanie i zmiany udziału poszczególnych rodzajów transportu w przewozie towarów i pasażerów;

 b) współczesne zmiany i zróżnicowanie środków transportu oraz w infrastrukturze (jakość, ilość, długość, gęstość, najważniejsze szlaki, porty) w Polsce i na świecie na tle historycznych, ekonomicznych i przyrodniczych uwarunkowań;

c) cechy charakterystyczne, zalety i wady poszczególnych rodzajów transportu oraz zmiany w tym zakresie;

d) problemy ekonomiczne, ekologiczne i inne w Polsce oraz na świecie związane z budową i utrzymaniem infrastruktury transportowej.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się  Aleksandra Dziuban uzyskując 91% punktów. Etap wojewódzki odbędzie się 11 marca 2019 r. w Krakowie.

 Na etapie wojewódzkim obowiązują treści z etapu szkolnego i rejonowego oraz w zakresie zmian polskiej i światowej gospodarki: problemy energetyczne Polski i świata ze szczególnym uwzględnieniem:

  1. Występowanie i wydobycie złóż surowców mineralnych, w tym szczególnie energetycznych w Polsce i na świecie;

  2. Czynniki wpływające na zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zmiany jej zużycia w Polsce i na świecie;

  3. Uwarunkowania powstawania i rozmieszczenie najważniejszych elektrowni różnego typu w Polsce i na świecie;

  4. Zróżnicowanie i zmiany w strukturze produkcji energii z różnych źródeł w Polsce i na świecie;

  5. Sposoby wytwarzania/uzyskiwania energii z różnych źródeł oraz pozytywne i negatywne tego konsekwencje

 

Opiekun dydaktyczny Małgorzata Bajorek

Tematyka konkursu źrodło: OKE KRAKÓW

02 marca 2019

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS