Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Rekrutacja do klasy pierwszej

 

Informacje na temat rekrutacji

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ciężkowice, rozpocznie się 1 marca 2019 r.

W rekrutacji biorą udział dzieci:

  • urodzone w roku 2012, 2013,

  • dzieci starsze korzystające w ubiegłym roku szkolnym z odroczenia obowiązku szkolnego.

 

Zasady dotyczące zapisów/rekrutacji

Dziecko urodzone w roku 2012 ma obowiązek rozpocząć naukę w klasie pierwszej.

Dziecko urodzone w roku 2013 może rozpocząć naukę w klasie pierwszej na wniosek rodziców, jeżeli spełnia jeden z warunków:

  • odbyło obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2018/2019,

  • posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

  • jest starsze, ale w ubiegłym roku skorzystało z odroczenia obowiązku szkolnego.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

1 marca – 31 marca 2019 r. składanie w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00:

  • zgłoszeń - dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu),

  • wniosków – (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych Uchwałą nr XXIV/182/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciężkowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów).

25 kwietnia 2019 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

26-27 kwietnia 2019 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia.

29 kwietnia 2019 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Załączniki:

Zał. 1 - Klauzula informacyjna dla rodziców kandydatów do szkoły

Zał. 2 – Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

Zał. 3 – Wzór formularza do wydruku - zgłoszenie

Zał. 4 – Wzór formularza do wydruku – wniosek

 

Wzory formularzy zgłoszenia i wniosku są również do pobrania

w sekretariacie szkoły.

 

Dyr. Zofia Tarasek

 

 

31 marca 2019

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS