Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej 2021/2022

Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej to elektroniczna procedura. Każdy uczeń zakłada konto na:

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/, logując się wybiera szkoły i oddziały według preferencji. Maksymalnie może wybrać trzy szkoły, a w nich dowolną ilość oddziałów.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 17 maja 2021 r. Poniżej ważne daty:

 

17 maja - 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych;

 

25 czerwca - 14 lipca 2021 r.

dostarczenie ksera zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

 

22 lipca 2021 r.

ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych;

 

2 sierpnia 2021 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

 

23 lipca - 30 lipca 2021 r.

potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile kandydat nie dostarczył tych dokumentów wcześniej;

 

do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

dostarczenie zaświadczenia lekarskiego do szkoły branżowej i technikum.

W przypadku braku zaświadczenia rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później jednak niż do 24 września 2021 r. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z pojęcia nauki w danej szkole.

 

15 maja 2021

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS