Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

SARS-CoV-2 - zasady postępowania

Ogólne zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) uczniów lub pracowników
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach

Cel

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa w szkole oraz określenie obowiązków i zadań personelu szkoły w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad uczniami oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2.

Kryteria kwalifikacji do dalszego postępowania osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.


Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiczne:

 1. KRYTERIA KLINICZNE

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

– gorączka;

– kaszel;

– duszność;

 1. KRYTERIA EPIDEMICZNE

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa;

– miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);

– pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem.

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

 

Rodzice (opiekunowie prawni):

 1. podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka;
 2. rodzice zobowiązani są przyprowadzać do szkoły dziecko zdrowe i informować o chorobach. Po przebytej chorobie poświadczyć możliwość uczestnictwa w zajęciach szkolnych odpowiednim zaświadczeniem;
 3. bezwzględnie informują dyrektora szkoły o odbytej podróży lub przebywaniu w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa;
 4. informują dyrektora o wystąpieniu zachorowania u dziecka bądź członków najbliższej rodziny, z którymi dziecko miało kontakt;
 5. po zaobserwowaniu objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność
  i problemy z oddychaniem, bezzwłocznie telefonicznie powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się na stronie: https://gis.gov.pl/mapa/) lub zgłaszają się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic
 6. po uzyskaniu informacji ze szkoły o podejrzeniu zachorowania u dziecka stwierdzonego na podstawie symptomów (kaszel, gorączka, duszności), rodzice są zobowiązaniu odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu ze szkoły oraz poinformować dyrektora szkoły o diagnozie lekarskiej.

 

Nauczyciele:

 1. są zobowiązani do przeprowadzenia zajęć dotyczących choroby i jej zapobiegania w sposób adekwatny dla wieku rozwojowego dziecka;
 2. są zobligowani do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowywania w tym zakresie dzieci;
 3. informują dyrektora szkoły oraz rodziców dziecka o podejrzeniu zachorowania występującego u ucznia.

 

Pracownicy:

 1. są zobowiązani do powiadomienia dyrektora o stwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 u nich lub u członków najbliższej rodziny, z którymi pracownik miał kontakt oraz do poddania się wskazaniom lekarza i służb sanitarnych, w tym izolacji od osób zdrowych;
 2. dostosowują się do procedur i zasad zaostrzonego reżimu higienicznego wprowadzonego w szkole;
 3. po zaobserwowaniu u siebie objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, bezzwłocznie telefonicznie powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się na stronie: https://gis.gov.pl/mapa/) lub zgłasza się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic

 

Dyrektor:

 1. powiadamia rodziców dziecka, u którego stwierdzono niepokojące objawy o podejrzeniu zachorowania i zobowiązuje rodziców do przebadania dziecka i powiadomienia dyrektora o wynikach badania;
 2. po potwierdzeniu przez rodzica zachorowania na COVID-19 powiadamia odpowiednie organy o wystąpieniu zachorowania, zamka placówkę i przeprowadza dezynfekcję wszystkich pomieszczeń;
 3. umieszcza w widocznym miejscu plakaty z informacjami na temat koronawirusa;
 4. dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednie środki higieniczne;
 5. pilnuje przestrzegania niniejszej procedury przez wszystkich uczestników postępowania.

 

 

Opis procedury

I. Postępowanie w razie podejrzenia zarażenia COVID-19 – opis działań:

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważył oznaki choroby u ucznia:

a) niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy;

b) niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.

 1. Dyrektor szkoły lub pracownik, powiadamia rodziców ucznia.
 1. Rodzice są zobowiązani odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu ze szkoły oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej.
 1. O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor szkoły zawiadamia organ prowadzący i kuratorium oświaty a także stacje sanitarno-epidemiologiczną.

 

II. Zasady zapobiegania, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się w każdej łazience oraz w każdej sali lekcyjnej.

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach, jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach, np. poprzez dotykanie twarzy lub pocieranie oczu. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady, można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane np. przy powitaniu osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1,5 metra odległości od osoby, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak COVID, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Przebywanie zbyt blisko osoby kichającej grozi zakażeniem.

 1. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z tych powierzchni na człowieka.

 1. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu

NIE NALEŻY PRZYCHODZIĆ DO PRACY

ANI PRZYPROWADZAĆ DZIECKA DO SZKOŁY.

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).

 1. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

 

III. Sposób prezentacji procedur

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
 2. Zapoznanie wszystkich pracowników placówki z treścią procedur.

 

IV. Tryb dokonywania zmian w procedurze

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać organ prowadzący, dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczycieli. Wnioskodawcą zmian mogą być również rodzice.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 25 maja 2020 r.

 

Dyrektor szkoły:
Zofia Tarasek

 

22 maja 2020

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS