Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Słowa mają moc

Regulamin konkursu Słowa mają moc

 

Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego cytatu wspierającego umieszczonego na grafice wygenerowanej przez AI.

2. Konkurs trwa do 26 stycznia 2024 r.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas 4-8 naszej szkoły.

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane indywidualnie.

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz organizatora.

7. O sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator.

 

Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt należy wykonać wykorzystując udostępniony szablon Canvy (załącznik 1.).

2. Tło projektu należy przygotować w aplikacji programu Magiczne multimedia.

3. Cytat motywujący można wybrać z udostępnionego zbioru cytatów (załącznik 2.) lub wyszukać samodzielnie.

4. Projekt powinien charakteryzować się następującymi cechami:

  • czytelny i łatwy do zapamiętania,
  • wzbudzający pozytywne emocje,
  • inspirujący do samoakceptacji,
  • ciekawy pod względem graficznym i kolorystycznym,
  • nie może zawierać elementów obraźliwych.

 

Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Projekt należy opatrzyć swoim Nickiem, który trzeba umieścić również na kopercie zawierającej dane autora (imię, nazwisko, klasa); zaklejoną kopertę przekazujemy organizatorowi konkursu.

2. Organizator wygeneruje projekt w formie obrazu i udostępni do głosowania.

3. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu,

nie będą podlegały ocenie.

4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 

Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

  • zgodność projektu z tematem,
  • występowanie wymienionych wyżej cech, którymi projekt powinien się charakteryzować.

Ocena prac konkursowych

1. Jedna zwycięska praca zostanie wybrana poprzez głosowanie on-line uczniów (link będzie rozesłany przez e-dziennik).

2. Druga zwycięska praca zostanie wybrana poprzez głosowanie on-line rodziców uczniów (link będzie rozesłany przez e-dziennik).

3. Trzecia zwycięska praca zostanie wybrana w drodze głosowania on-line nauczycieli.

4. Głosujący będą przyznawać punkty wg podanych w regulaminie kryteriów oceny prac konkursowych.

5. W trakcie głosowania autorstwo projektów nie będzie znane głosującym.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Planowana data ogłoszenia wyników: 5 – 9 II 2024 r.

2. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

3. Piętnaście najlepszych (po 5 w głosowaniach uczniów, rodziców i nauczycieli) prac zostanie umieszczonych na wystawie na korytarzu szkolnym.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania zwycięskiego projektu oraz do nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Organizator: ZS-P w Ciężkowicach

D. Miłkowski, J. Roczniak

 

 

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

21 grudnia 2023

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS