Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024
INFORMACJE PODSTAWOWE

Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o stypendium szkolne (zaświadczenia lub oświadczenia):

 1. Zaświadczenie lub oświadczenie o wszystkich dochodach netto uzyskanych przez wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, w tym odpowiednio:
 1. zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto
 2. odcinek / zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości pobieranej renty/ emerytury
 3. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, jeżeli rodzic jest osoba bezrobotną
 4. własne Oświadczenie (w przypadku gdy osoba nie posiada dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu jeżeli pracuje dorywczo)
 5. oświadczenie/ zaświadczenie o uzyskanych innych dochodach
 6. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

- oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

- dowody opłacania składek w ZUS/KRUS.

 1. Nakaz płatniczy/zaświadczenie/oświadczenie o posiadanej nieruchomości rolnej (posiadane ha przeliczeniowe)- dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345 zł.
 2. Zaświadczenie z GOPS o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych i wysokości osiągniętego dochodu netto w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
 3. Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające odbywanie nauki w roku szkolnym 2023/2024
 4. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające odbywanie nauki w roku szkolnym 2023/2024 w danej szkole wyższej.
 5. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokości otrzymywanych/płaconych alimentów.
 6. Oświadczenie o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego.
 7. Inne dokumenty będące podstawą udokumentowania sytuacji materialnej ucznia.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następujących treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Prawo do otrzymania stypendium szkolnego przysługuje uczniowi spełniającemu następujące kryteria dochodowe miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł.

W przypadku gdy nastąpiła utrata dochodu należy przedstawić zaświadczenie /oświadczenie dochodach z miesiąca, w którym wniosek jest składany i dołączyć wypełniony druk oświadczenia o utracie dochodu w miesiącu złożenia wniosku.

Do dochodu ustalonego zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej nie wlicza się:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 6. świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2023r, poz.388);
 7. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 8. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2023r. poz.810) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023r. poz. 403 ze zm.).

Na podstawie § 3 Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Ciężkowice stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LIV/470/23 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uczniom zamieszkałym na terenie gminy Ciężkowice stypendium może być udzielone w następujących formach:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

a) zakupu podręczników, zeszytów, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, komputera, części do komputera, drukarki, tonerów do drukarki, pamięci przenośnej do komputera, programów komputerowych, biurka i krzesła do biurka, opłat za abonament internetowy oraz innych pomocy edukacyjnych;

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, ubioru i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego a także odzieży i obuwia gdy ich posiadanie w sposób bezpośredni wiąże się z procesem edukacyjnym ucznia oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę;

c) opłat wymaganych przez szkołę, w tym: opłat czesnego w szkołach niepublicznych, wycieczek szkolnych, wyjść do kina, teatru, muzeum, na basen, ubezpieczenia zbiorowego i innych wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę;

d) opłat za udział w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia objęte programem nauczania, a w szczególności: wyrównawczych zajęć edukacyjnych, zajęć logopedycznych, zajęć muzycznych, kursach językowych, komputerowych, sportowych i innych;

e) opłat za zakup sprzętu muzycznego, sportowego itp., zgodnie z zainteresowaniami lub zdolnościami ucznia;

f) zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych.

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności: biletu miesięcznego, zakwaterowanie w internacie lub bursie i innych.

Na podstawie § 11 ust. 4 w/w regulaminu wypłata stypendium następuje po przedłożeniu:

 1. Imiennych rachunków lub faktur zakupu towarów, co umożliwi określenie kosztów zakupu i osoby dokonującej zakupu.
 2. Dowodów wpłat za pobyt w internacie.
 3. Imiennych biletów miesięcznych, przy korzystaniu z dojazdów do szkoły.
 4. Faktury za abonament internetowy w okresie wrzesień 2023 r. – czerwiec 2024 r.

Każde dziecko jest rozliczane oddzielnie. Jeżeli faktura jest rozliczana na kilkoro dzieci to należy ją opisać w ten sposób aby było wiadomo jaka kwota przypada na każde dziecko (w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na więcej niż 1 dziecko w rodzinie). Faktury mogą być wystawiane na wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia.

Jeżeli dokonano zakupu odzieży lub obuwia refundowane będą:

- dresy sportowe (komplet) – 1 na rok szkolny,

- obuwie sportowe – 2 na półrocze,

- strój gimnastyczny (spodenki + podkoszulek) – 2 na rok szkolny,

- stroje jakie wymaga dana szkoła branżowa,

- przybory niezbędne do praktyk – w przypadku  uczniów szkół branżowych.

Do stypendium przyznanego za okres wrzesień – grudzień 2023r. należy przedłożyć faktury wystawiane z datą od lipca do grudnia 2023 r. Stypendium od stycznia do czerwca 2024r. należy przedłożyć faktury z datą od stycznia do czerwca 2024 r.

Wnioski o  przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 należy składać
w Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych w Ciężkowicach ul. Tysiąclecia 12, 33-190 Ciężkowice do 15 września 2023 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2023 r.

WNIOSEK

11 sierpnia 2023
Źródło grafiki: http://fatamorgana26.blogspot.com/

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS